Featured Post

DOW Building & Infrastructure ทุกสิ่งก่อสร้างเป็นจริงได้ ด้วยนวัตกรรมวัสดุศาสตร์ที่ก้าวล้ำและยั่งยืน

เป็นระยะเวลานานกว่า 125 ปีที่ดาวก่อตั้งธุรกิจ และมอบโซลูชั่นใหม่ๆ ทางด้านวัสดุศาสตร์ให้กับโลก หนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ดาวได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆ อยู่เสมอ

2021-09-15 16:06:38