Dow เดินหน้าอบรม “แกนนำวัคซีนชีวิต” รุ่น 5

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จัดการอบรมออนไลน์เติมความรู้ “ทักษะสมอง EF” Change Agent รุ่นที่ 5 ภายใต้โครงการ “ดาว – อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ด้วยการอบรมแบบ Live Blended Participatory (LB-PL) ผ่านระบบ Zoom ให้กับครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรด้านการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และเขต 2 จำนวน 200 คน ปัจจุบันโครงการมีแกนนำวัคซีนชีวิต (Change Agent) ทั้งสิ้นแล้วกว่า 1,300 คน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก อนุบาลเอกชน และโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวนกว่า 200 แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ