Dow มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการผลิตที่เป็นมิตรและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

 

ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจสำหรับการทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานของ Dow มาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ทั้ง 2 รางวัล นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ Dow รู้สึกขอบคุณในการมองเห็นคุณค่าของการรักษามาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของ Dow

 

 

The Ambassador’s Award for Excellent in Thai-U.S. Partnership 

 

รางวัลจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ด้วยผลงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ยั่งยืนให้กับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย และได้ผลักดันการแก้ปัญหาโลกร้อนและลดขยะพลาสติกซึ่งทำให้ Dow ได้รับรางวัลพิเศษในครั้งนี้

โดย Dow มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ที่ยั่งยืนมากที่สุดในโลก และตั้งเป้าจะเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี พ.ศ. 2593 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานน้อยลง รวมทั้งนำเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำจากต่างประเทศมาเผยแพร่ในประเทศไทยเพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

 

 

 

Dow ได้ขับเคลื่อนและถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในประเทศไทยด้วยการนำเสนอนวัตกรรมที่ยั่งยืนผ่านความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันต้านโลกร้อน โดยได้ดำเนินโครงการสำคัญมากมาย อาทิ การยกระดับมาตรฐานถุงข้าวตราฉัตรเป็นข้าวถุงรักษ์โลก ด้วยนวัตกรรม INNATE™ และเทคนิค Down Gauging ซึ่งช่วยให้ถุงบางลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ทรัพยากรและพลังงานลดลง การส่งเสริม SMEs ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร ลดพลังงาน ลดขยะ และนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงโครงการถนนจากพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งนำพลาสติกใช้แล้วที่จะถูกทิ้งเป็นขยะมาผสมกับยางมะตอยช่วยเพิ่มความทนทานให้กับถนน ประหยัดทรัพยากรและงบประมาณในการบำรุงรักษา

 

 

 

 

รางวัล The Prime Minister’s Industry Award 2021 

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่สามารถเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในสามมิติพร้อมกัน หรือ BCG โมเดล อันได้แก่ Bio, Circular และ Green เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

โดยรางวัลนี้มีการพิจารณาทุกระบบของบริษัท โดยแบ่งเป็น 6 หมวดหลัก ได้แก่ 

1) การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 

2) นวัตกรรม (Innovation) 

3) การดูแลรับผิดชอบ (Stewardship) 

4) ความร่วมมือ (Collaboration) 

5) คุณค่าที่เหมาะสม (Value Optimization) 

6) ความโปร่งใส (Transparency)

ซึ่งบริษัท สยามโพลีเอททีลีน จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยเป็นบริษัทที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติยศดังกล่าว 

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “Dow รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลกิจกรรมเพื่อสังคม และรางวัลพิเศษด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในครั้งนี้ เรายินดีที่เทคโนโลยีล่าสุดและนวัตกรรมที่ยั่งยืนของ Dow ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนที่มีส่วนร่วมผลักดันนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและดูแลชุมชน และขอขอบคุณลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร และชุมชนที่ร่วมมือกับเราเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การเดินทางสู่อนาคตที่ไม่มีการปลดปล่อยคาร์บอนและใช้ทรัพยากรด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และไม่มีใครเดินไปถึงได้ด้วยตัวคนเดียว ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก พวกเราต่างอยู่บนโลกใบเดียวกัน หายใจด้วยอากาศเดียวกัน และเผชิญกับความท้าทายในอนาคตแบบเดียวกัน จึงต้องจับมือกันเพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป”